Rekenkamerrapport armoedebeleid Dronten

Omroep FlevolandVanmiddag vond het interview plaats met Omroep Flevoland over het rekenkamerrapport omtrent armoedebeleid. Een rapport waarin de rekenkamer van Dronten kritisch is over de invulling van het armoedebeleid. De verslaggever van Omroep Flevoland gaf aan dat in zijn ogen de gemeente Dronten geen armoedebeleid kent, omdat er geen specifieke nota armoedebeleid is. Deze uitspraak lijkt VVD Dronten wat kort door de bocht. Misschien dat er een nota armoedebeleid ontbreekt, maar dat wil niet zeggen dat het thema armoede helemaal niet aan de orde is.

Zo zijn er instrumenten aangeboden als het toegankelijkheidsfonds, kwijtschelding van gemeentebelasting en duurzame gebruiksgoederen voor 65+’ers. Hoewel er een specifieke visie op armoede ontbreekt, is het armoedebeleid wel ingebed in het bredere beleidsveld van participatiebeleid en de WMO. Daarmee is de visie op armoede ook breder dan alleen inkomen en inkomensondersteunende maatregelen. Het gaat ook om welzijn en welbevinden. Alvast vooruitlopende op de decentralisaties van het sociaal domein, is het niet vreemd om dit in een bredere context te plaatsen.
Bovendien vragen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen om een andere aanpak, breder gericht dan op alleen de traditionele groep, maar ook gericht op bijvoorbeeld ZZP’ers die zonder werk zijn komen te zitten of ‘tot-voor-kort-tweeverdieners’ die de hypotheek moeten betalen.

Daarmee is er wat de VVD betreft een armoedebeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen en een basis biedt. Zo concludeert ook de rekenkamer. En laat nu net die basis belangrijk zijn. De basis moet op orde zijn om te voorkomen dat mensen bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening terechtkomen of dat hun kinderen in een jeugdzorgtraject terechtkomen. Oog voor de basis krijgt onder andere kracht door het besluit van de gemeenteraad in 2011 om het budget voor armoedebeleid te garanderen. Daarmee valt het budget buiten de bezuinigingsmaatregelen die andere beleidsterreinen wel hebben getroffen. Daaruit blijkt dat gemeenteraad laat zien dat armoedebestrijding een belangrijk punt van aandacht is. Maar de gemeente is hier, wat de VVD betreft, niet alleen aan zet. Daarbij vragen we ook van mensen om zelf actie en hun zelfverantwoordelijkheid te nemen.

Daarbij moeten we niet in de valkuil vallen van extra financiële regelingen, fondsen en categoriale verstrekkingen. Het moet vooral gaan om creativiteit, heldere communicatie, het leveren van maatwerk en de handelingssnelheid bij ons als gemeente en andere betrokken organisaties. Tot slot laat het rapport van de rekenkamer zien dat 45% van de bijstandsgerechtigden geen gebruik maakt van de voorzieningen. Een opvallend hoog percentage waarbij ook door Omroep Flevoland nadrukkelijk werd stilgestaan. Een gebrek van het onderzoek op dit punt is dat de rekenkamer niet aangeeft wat de reden is waarom bijna de helft van de mensen hiervan geen gebruik maakt. Willen mensen dit principieel niet, hebben ze hier geen behoefte aan of weten ze niet waar ze informatie kunnen vinden? De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk voor het vervolg.

Kortom, het zou goed zijn om de rekenkamer te vragen om aan te geven welke beweegredenen er bestaan bij de 45% die geen gebruik maakt van de bijstandsuitkering. Zodat eventueel de juiste maatregelen kunnen worden genomen en er helder gecommuniceerd kan worden.