Terugblik ontwikkelingen sociaal domein

Het einde van het jaar nadert. De nieuwe zorg gaat vanaf 1 januari 2015 in. De gemeente krijgt vanaf 1 januari 2015 op de gebieden van zorg, arbeidsmarkt en jeugdhulp meer verantwoordelijkheden en minder financiële middelen.Het sociale domein neemt vanaf 2015 binnen de begroting van de gemeente Dronten meer dan 60% van de totale begroting voor zijn rekening. Daarom vindt de VVD het belangrijk dat het college het solide begrotingsbeleid, zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd, ook na 1 januari 2015 voortzet. We zullen het moeten doen met het geld dat we uit Den Haag krijgen. Dat betekent dat we dus geen lokale belastingen inzetten om de zorg mee te betalen.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe zorg. De gemeenteraad heeft de beleidsplannen en verordeningen voor de zorg, werk en jeugdzorg op tijd vastgesteld. De rode draad van de plannen spreekt de VVD aan. Dicht bij de mensen en slim, effectief, zonder allerlei rompslomp georganiseerd. De plannen zijn gebaseerd op eigen kracht, zelfredzaamheid, een terugtredende overheid en adequate zorg voor inwoners die het meest kwetsbaar zijn. Ook is er aandacht voor beperking van de bureaucratie en één duidelijk aanspreekpunt.

Verder zijn de afspraken rondom de Flevolandse samenwerking vastgelegd en is er in de afgelopen periode veel aandacht geweest voor de communicatie. De communicatie kreeg vorm door informatiebijeenkomsten voor inwoners die gebruik maken van individuele begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aanwezigen geïnformeerd over alle veranderingen en is er uitgebreid stilgestaan bij wat dit nu voor inwoners betekent. Alle inwoners die direct te maken krijgen met de veranderingen, hebben in december informatie ontvangen over hetgeen wat tijdens de bijeenkomsten is verteld. Daarnaast is alle informatie over het sociaal domein en de aanpak van Dronten te vinden op www.dronten.nl/sociaaldomein0321.

De VVD fractie kijkt terug op een intensieve periode met veel aandacht voor de inrichting van het nieuwe sociale domein. Tegelijkertijd realiseren we ons dat het echte werk nu pas gaat beginnen. Ook in 2015 zullen we nog bezig zijn om de veranderingen goed te laten landen. Dan pas zullen we merken hoe de plannen impact hebben op de uitvoering. Het blijft van belang om hierbij waar nodig, zorgvuldig te sturen en kritisch mee te denken.