VVD Dronten wil meer aandacht voor ZZP’ers binnen armoedebeleid

De VVD Dronten heeft het initiatief genomen een onderzoek te starten naar mogelijke instrumenten binnen het armoedebeleid voor zelfstandigen zonder personeel. Dit initiatief werd mede-ingediend door de partijen CDA, ChristenUnie, Leefbaar Dronten, SP en D66. Na het raadsdebat stemden uiteindelijk alle politieke partijen in met het voorgestelde onderzoek.

Op de agenda van de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond het beleidsplan armoedebestrijding 2015 – 2018. Een plan waarin diverse instrumenten worden ingezet om de armoede in Dronten tegen te gaan.

De ondersteuning die werd voorgesteld in het plan sluit goed aan op de ‘traditionele’ groep mensen die te maken krijgt met armoede. In de ogen van de VVD is het echter ook belangrijk om voor de ‘nieuwe’ groepen mensen die met armoede te maken krijgen aandacht te vragen. Zoals bijvoorbeeld jongeren met een tijdelijk arbeidscontract, tot-voor-kort-tweeverdieners en zelfstandigen zonder personeel.

Mensen die tot voor kort volledig zonder gemeente, zonder welzijnswerk of hulpverlening functioneerden passen niet binnen de traditionele aanpak van de gemeente. Zij vragen om een andere snelheid van handelen, een andere benadering en andere instrumenten.
Met name de omvang van ZZP’ers is de afgelopen jaren flink toegenomen en zal naar verwachting blijven stijgen. En uit diverse onderzoeken blijkt dat deze groep mensen een relatief groot risico op armoede kent. Om die reden is de VVD het initiatief voor een onderzoek gestart.