Aandacht voor processtappen onderzoek extra vluchtelingenopvang

De opvang van vluchtelingen is een zaak die de inwoners van onze gemeente raakt. De motie van 3 september die het college verzocht om onderzoek te doen naar extra opvangplaatsen voor vluchtelingen in de gemeente Dronten, is met meerderheid door de raad aangenomen. De VVD stemde weliswaar tegen, maar accepteert uiteraard dat het onderzoek naar de mogelijke opvang plaatsvindt.

De VVD was echter verrast door het interview van de burgemeester bij Omroep Flevoland vorige week. Dit interview wekte de suggestie dat het college al verder gaat dan het beperkte verzoek vanuit de raad gericht op het onderzoek. En dat er al vervolgstappen worden gezet om de opvang van vluchtelingen concreet uitvoering te geven. Ook gaf de burgemeester in het interview aan dat er voor inwoners geen mogelijkheid bestaat om bezwaar tegen de extra opvang te maken.

Beide punten gaven de VVD-fractie de afgelopen week reden tot zorg. Zeker omdat de fractie het belangrijk vindt dat we oog hebben voor twee zaken: betrokkenheid en draagvlak. Zeker bij zo’n emotioneel beladen onderwerp en complex maatschappelijk vraagstuk als dit.

Inmiddels hebben we van het college begrepen dat men zich daadwerkelijk beperkt tot de onderzoeksfase zoals ook gevraagd in de motie. Van verdere uitvoering geven aan de vervolgstappen is dan ook geen sprake. Ook blijkt dat de nodige democratische ruimte voor het publieke debat over de extra opvang tijdig zal worden gecreƫerd. Gelukkig is het college zich hier terdege bewust van.

Het publieke debat zal pas plaatsvinden als het onderzoek is afgerond en er duidelijkheid bestaat over de locatie. Wanneer dit precies is, is lastig aan te geven. De VVD zal dit met alertheid volgen. Zodra er uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, wil de VVD graag in gesprek gaan met belanghebbenden, omwonenden, inwoners en ondernemers. Niet alleen deze betrokkenen zijn van belang. De VVD is van mening dat ook de gemeenteraad een belangrijke rol dient te vervullen bij de kaderstelling van de extra vluchtelingenopvang. Zeker omdat het bij tijdelijke en reguliere opvang om jaren kan gaan. Dit vereist een breed draagvlak in de gemeente en betrokkenheid van alle partijen. Het is goed om als raad ook eventueel aanvullende voorwaarden mee te kunnen geven voor de vervolgstappen.

Tot slot vraagt de VVD-fractie zich af of er voor de extra opvang van 500 vluchtelingen kosten te verwachten zijn, die niet door het COA worden opgevangen. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten voor de veiligheid, zorg en onderwijscapaciteit. Ondanks dat er waarschijnlijk financiering van het Rijk zal komen, zal het onze gemeente mogelijk ook geld gaan kosten op deze terreinen. Het is voor de VVD dan ook belangrijk dat er inzicht komt in de te verwachten gevolgen voor de begroting. Hier zal de VVD fractie tijdens de begrotingsbehandeling zeker ook aandacht voor vragen.