Vragen voortgang zoektocht ontwikkelaar woningbouw MFC Swifterbant

woningwetTijdens de raadscommissie van 12 november heeft de VVD-fractie vragen gesteld over de voortgang van de zoektocht naar een partner voor de woningbouw bij het MFC Swifterbant. De VVD-fractie ontving signalen dat partijen buiten Dronten interesse hebben, maar dat voor partijen afkomstig buiten Dronten deelname niet mogelijk is vanwege het verbod op nieuwbouw buiten de kernregio, zoals opgenomen in de herziene Woningwet. Tegelijkertijd is in diezelfde herziene Woningwet het realiseren van ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen als voorrangsthema gedefinieerd. Als gevolg van de herziene Woningwet spelen ook prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders een nog grotere rol dan in het verleden. Het maken van een woonvisie en goede prestatieafspraken neemt een centrale positie innemen in het volkshuisvestelijk stelsel. Van corporaties wordt verwacht dat zij naar redelijkheid bijdragen aan het volkshuisvestelijke beleid van de gemeente.

Op basis van bovenstaande ontwikkelingen en de herziene Woningwet heeft de VVD Dronten tijdens de commissie de volgende drie vragen aan het college gesteld:

  1. Kan het college aangeven welk type partners naast OFW nog meer mogelijke partners kunnen zijn?
  2. Houdt het college bij de zoektocht ook rekening met artikel 41c  tweede lid van de woningwet waarin is vastgelegd dat categorale instellingen (corporaties gespecialiseerd in ouderenhuisvesting) zijn uitgezonderd van het verbod op nieuwbouw buiten de kernregio?
  3. Op welke termijn kan de gemeenteraad de woonvisie verwachten?

De reactie van het college op de vragen van de VVD zijn geruststellend. Momenteel is het college in gesprek met diverse project-ontwikkelaars en wordt er in brede zin gezocht naar mogelijkheden. Daarbij wordt niets uitgesloten en is het streven van het college om een raadsvoorstel voor de woningbouw bij het MFC Swifterbant in februari 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden.