Update sociaal domein

imageTijdens de commissievergadering donderdagavond stonden de vervolgstappen voor het sociaal domein op de agenda. We zien dat de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg, werk en jeugdzorg over het algemeen goed verlopen. Bij zo’n grote verandering is het spannend hoe dit in de praktijk uitpakt, maar gelukkig zijn ernstige gevallen in Dronten uitgebleven. De conclusie van de VVD is dat de aanpak van Dronten, ook wel de Dronterkoers genoemd, stevig is neergezet en past bij Dronten.

De VVD Dronten is blij met deze prestatie van het college. We zijn er echter nog niet. Nu is het tijd voor de vervolgstappen om de nieuwe aanpak verder te verankeren. Voor de VVD is het belangrijk dat er gekeken wordt naar het betrekken van het netwerk, meer peventieve zorg en heldere communicatie richting inwoners van Dronten.

Een verdere verandering is nodig omdat de kosten voor de zorg onder druk staan vanwege de daling van het Wmo budget en toenemende zorgvraag. Daarnaast geldt dat er voor jeugdzorg en arbeidsparticipatie een financieel tekort. Dit vraagt dat we op een andere manier kijken naar het leveren van zorg.

De uitgangspunten ‘doen wat nodig is’ en ‘meer doen met minder budget’ zijn wat de VVD Dronten betreft dan ook echt noodzakelijk. De komende tijd moeten we de kwaliteit van zorg verhogen en tegelijkertijd de kosten beheersen. Preventie is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

De VVD heeft het college gevraagd om aandacht te hebben voor de noodzakelijke innovatie die nodig is om de kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen waarborgen voor hen die echt zorg nodig hebben.

Dit vraagt dat we continu kijken of we het juiste doen en of we het juiste ook goed doen. Uit de beantwoording op de vragen van de VVD-fractie blijkt dat minstens 95% van het zorgbudget in Dronten ook echt wordt besteed aan het bieden zorg. Ook zien we een afname van de jeugdhulp in Dronten en nemen de administratieve lasten verder af. Tegelijkertijd ontvangen wij veel positieve signalen van inwoners, de cliëntenraden, belangenorganisaties en maatschappelijke instellingen over de kwaliteit van de zorg in Dronten.

De Dronterkoers geeft in de ogen van de VVD een goede richting. De VVD heeft benadrukt dat het zaak is om te blijven werken aan goede en betaalbare zorg voor de toekomst.