Privacy in het sociaal domein

privacy
Het sociaal domein is sterk in beweging. Bestaande werkwijzen op de terreinen jeugd, zorg en werk veranderen ingrijpend: integraal werken is de nieuwe norm en van meer inwoners wordt meer privacygevoelige informatie binnen de gemeente verwerkt.

Omdat privacy steeds belangrijker wordt hebben we in een klein comité van enkele raadsleden samen met ambtenaren gesproken over het waarborgen van de privacy van inwoners in Dronten. De kernvragen zijn: is de privacy wel goed beschermd? Hoe loopt dat proces, of heel concreet, hoe is nu de routing door het gemeentehuis, wie moeten er allemaal in gekend worden en wat gebeurt er als gegevens met andere organisaties worden gedeeld?

Om antwoord op die vragen te kunnen geven legden we een route in het gemeentehuis af, waarbij we een fictieve hulpaanvraag op de voet konden volgen. Daaruit bleek dat Dronten de bescherming van de privacy kan waarborgen en dat de informatiebeveiliging op orde is. Uiteraard wordt getoetst of de gemeente, zorg- en jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen voldoen aan de beveiligingseisen en de privacywetgeving.

Daarnaast wordt bij het eerste contact gevraagd om een toestemmingsformulier te tekenen. Door ondertekening van dit formulier kunnen mensen toestemming geven om waar nodig informatie over het kind of gezin met andere organisaties uit te wisselen. 

Ook geldt vanuit de Ambtenarenwet de geheimhoudingsplicht voor alle medewerkers van de gemeente Dronten.

We hebben geconstateerd dat er slechts een beperkte groep medewerkers toegang heeft tot privacygevoelige informatie. Bij autorisaties van deze medewerkers in verband met toegang tot cliëntsystemen wordt nadrukkelijk gewezen op deze geheimhoudingsplicht. Want ook voor deze mensen geldt het beroepsgeheim, net zoals bij een huisarts het geval is.

Uit de route door het gemeentehuis kwam naar voren dat de gemeente Dronten niet actief over de privacy waarborging in het sociaal domein communiceert. Dat is een aandachtspunt. Daarom heb ik voorgesteld om inwoners te informeren, zodat men weet welke waarborgen voor bescherming van de privacy zij mogen verwachten. En welke keuzes mensen daarbij zelf kunnen maken.