Algemene beschouwingen kadernota 2017

KN2017

Met genoegen heeft de VVD kennis genomen van de kadernota 2017. Zelfs nadat we een tegenvallende meicirculaire hebben ontvangen is het mogelijk gebleken dat er een sluitende meerjarenbegroting wordt gepresenteerd zonder bezuinigingsmaatregelen. Sterker nog er is nog steeds ruimte voor nieuw beleid.

Gezond financieel beleid

We kunnen stellen dat de gemeente Dronten een verantwoordelijk en gezond financieel beleid heeft gevoerd. De VVD heeft als coalitiepartner daar altijd sterk op aangedrongen en we willen het college dan ook complimenteren met het gevoerde financiële beleid. We zijn trots op onze VVD wethouder Van Amerongen die de portefeuille financiën in het college bezet.

Formatie uitbreiding
De VVD is de afgelopen jaren altijd zeer terughoudend geweest in het honoreren van voorstellen om de formatie uit te breiden. Echter, de voorstellen die in deze kadernota door het college worden gedaan m.b.t. de structurele en incidentele uitbreiding van de formatie kan onze goedkeuring wegdragen.

Op voorstel van het presidium wordt onder nieuw beleid een uitbreiding van de griffie voorgesteld. Om de controlerende functie van de raad goed invulling te kunnen geven vindt de VVD dat daarbij een goede ambtelijke ondersteuning randvoorwaardelijk is. Wij stemmen dan ook in met en structurele uitbreiding van deze formatie

Communicatie
De VVD heeft meermaals aandacht gevraagd voor communicatie vanuit de gemeente richting inwoners en ondernemers. De VVD ziet communicatie als de spil in de relatie tussen samenleving, overheid en politiek. Samen met onze inwoners, ondernemers maken we Dronten tot een succes. Ook de ontwikkelingen van participatie, burgerinitiatieven en eigen kracht vragen om de dialoog, inlevingsvermogen en een luisterend oor.

In het echte leven, maar ook online. De kanaalregisseur internet kan daarom wat de VVD betreft belangrijke randvoorwaarden scheppen om de communicatie te verbeteren. Echter, goede communicatie is niet alleen afhankelijk van juiste randvoorwaarden, een dienstverlenende houding en begrijpelijk kunnen communiceren zijn minimaal zo belangrijk.

Vanuit onze achterban bereiken ons regelmatig opmerkingen over de manier waarop de gemeente communiceert. Om met dit soort opmerkingen op een juiste manier om te gaan is niet altijd eenvoudig omdat we het hier veelal hebben over de communicatie vanuit het ambtelijk apparaat en er natuurlijk geen wederhoor plaatsvindt door de politiek.

Desalniettemin zijn dit soort signalen wel waardevol voor ons als raadsleden en voor de gemeentelijke organisatie. Het zou goed zijn om dit soort signalen, zonder een waardeoordeel, kwijt te kunnen binnen de organisatie om op basis daarvan continu de kwaliteit van de communicatie te verbeteren.

De VVD stemt in met de structurele uitbreiding van de formatie met een ketenregisseur internet maar blijft aandacht vragen voor een dienstverlenende attitude en kennis van medewerkers om effectief en efficiënt te kunnen communiceren.

Internet in het buitengebied

Het internet is voor ons ook belangrijk in het buitengebied. Op dit moment spelen er diverse ontwikkelingen op het gebied van glasvezel en straalverbindingen die kansrijk zijn. De VVD Dronten zal deze ontwikkelingen kritisch blijven volgen.

Veiligheid
Veiligheid is een kerntaak van de gemeente en de VVD vindt dat dit altijd goed op orde moet zijn. We vinden de structurele uitbreiding van de formatie t.b.v. de coördinatie veiligheid in voldoende mate onderbouwd.

Bedrijfsvoering
De VVD heeft altijd aandacht gevraagd voor de bedrijfsvoering van de organisatie. De bedrijfsvoering moet op orde zijn! In het verleden een aantal malen geconfronteerd met incidenten die het vertrouwen in de gemeente hebben geschaad. De structurele uitbreiding van het team HR en de afdeling ICT kunnen op basis van de onderbouwing in de kadernota onze goedkeuring krijgen.

Iconisch beeld
Ook met de rest van het voorgestelde nieuwe beleid kunnen we instemmen, met uitzondering van het plan voor de zogenaamde Belvédèretoren. Het college noemt dit een iconische pleisterplaats. In de Kadernota staat te lezen dat voor het ontwerp een aantal uitgangspunten zijn geformuleerd. Als we de uitgangspunten tot ons nemen moeten we concluderen dat het ontwerp zoals we dat kennen van de artist impression voldoet aan die uitgangspunten. Echter, de uitgangspunten zoals die door het college zijn verwoord zijn niet de onze. De VVD vindt dat we als gemeente wel een iconisch beeld kunnen gebruiken. Hoe dat er dan uit moet zien zouden we niet zo willen inkaderen als het college heeft gedaan. Echter, veel Iconische beelden zijn niet met opzet ontworpen om als iconisch beeld te worden aangemerkt. Ze zijn het opeens of niet.

De VVD wil wel investeren in een goed idee om ook de gemeente Dronten een iconisch beeld te verschaffen. Echter, niet zo ingekaderd zoals het college heeft gedaan. We dienen dan ook samen met Leefbaar, CDA en GroenLinks een amendement in om het voorstel van de Belvedère toren te schrappen. Het amendement stelt voor om een iconische pleisterplaats te laten ontwerpen door een ontwerpwedstrijd, waarin samen met een vakjury en inwoners een voorstel ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Daarbij staat de locatie van het iconische beeld niet vast. Wel geldt er een financieel kader van een maximaal 4000.000 als gemeentelijke bijdrage.

Bermversteviging
Naast het nieuwe beleid is er natuurlijk ook sprake van bestaand beleid. Voor wat betreft het programma verkeer, vervoer en waterstaat willen we de waardering uitspreken voor de versnelling van het programma om de bermen te verstevigen gedurende deze raadsperiode. Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het verstevigen van de bermen is echter na deze raadsperiode nog niet afgerond. De VVD zal ook voor de komende raadsperiode in haar verkiezingsprogramma opnieuw van dit onderwerp een belangrijk item maken. De VVD wil een vervolg geven aan dit succesvolle programma.

Economie
De economie van Dronten krijgt de komende jaren een prachtige impuls door de vestiging van de Staay Food Group. De potentiële spin-off van de vestiging van dit bedrijf zou groot kunnen zijn. De acquisitie vanuit de gemeente moet hier gebruik van kunnen maken. We verwachten van het college dat hier grote betrokkenheid wordt getoond en dat de wethouder economische zaken alles uit de kast haalt om de ambassadeursfunctie van de Staay Food Group uit te buiten.

Sociale zaken
Voor wat betreft het programma sociale zaken verwachten we dat het college, als het gaat om de participatiewet, zich realiseert dat de rol van de werkgevers cruciaal is voor het behalen van de doelen. De VVD vindt het belangrijk dat er continue aandacht is voor een optimale dienstverlening voor ondernemers en werkgevers.

Het programma sociale zaken kent vele beleidsterreinen waarop de gemeente een prestatie moet leveren. De nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugdzorg zijn in de overgangsfase goed geland in Dronten, maar de echte verandering vindt de komende tijd plaats.

Privacy
Om als gemeenteraad onze controlerende functie uit te voeren is het noodzakelijk dat we over voldoende relevante informatie kunnen beschikken. We verzoeken het college om daar, samen met de gemeenteraad, vorm en inhoud aan te geven. Daarnaast hecht de VVD grote waarde aan de privacy van onze inwoners met name op het gebied van het sociaal domein. Daarom heeft de VVD een motie ontwikkeld om te komen tot een privacy convenant. Zodat we op een nog meer alerte en bewuste wijze omgaan met persoonlijke informatie van inwoners. Deze motie wordt raadsbreed ingediend vanavond.

Groei en leefbaarheid
Tot slot nog een opmerking over het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. De VVD vindt dat de drie kernen van Dronten voorlopig moeten blijven groeien. Niet groeien om te groeien maar groeien om de leefbaarheid van de kernen te kunnen blijven garanderen. Winkelcentra en voorzieningen hebben groei van het aantal inwoners nodig voor hun bestaansrecht.

Gelukkig beschikt de kern Biddinghuizen over voldoende mogelijkheden om die groei te kunnen faciliteren. De kern Dronten heeft met de Gilden en het Hanzekwartier in principe voldoende mogelijkheden voor woningbouw. We vertrouwen er op dat het college eventuele belemmeringen, om te starten met de ontwikkeling van woningbouw in het Hanzekwartier, zo snel als mogelijk is, uit de weg ruimt.

Voor de kern Swifterbant moet in overleg met de inwoners van Swifterbant een uitbreidingslocatie worden aangewezen. We rekenen er op dat het college hier de juiste urgentie aan geeft en samen met inwoners op zoek gaat naar nieuwe woningbouwlocaties.

Ik sluit af met nogmaals de complimenten uit te spreken richting het college over het gevoerde financiële beleid.