Algemene beschouwingen VVD Dronten

Geen zin om te lezen? Geen probleem. Bekijk hier de algemene beschouwingen van de VVD Dronten
De koers van deze Kadernota is helder. Het college gaat verder op de ‘goede’ ingeslagen weg. En deze nota past bij de waarden van de VVD. Vrijheid, eigen verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor alle mensen. Dat is waar wij voor staan! De conclusie is dat de gemeente er sterker voor staat en dat we een financieel gezonde gemeente zijn. Er wordt niet meer geld uitgegeven dan dat er binnenkomt. En het jaar 2018 laat een overschot zien. De jaren daarna tonen tevens een positief saldo.

Onze gemeente is uniek!

De woonlasten hebben we laag kunnen houden voor burgers en bedrijven en dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze dorpen. Want onze gemeente is uniek en daar is de VVD trots op! We hebben de charme van een dorp, de voorzieningen van een stad en een ongekende variatie in natuur, toerisme, bedrijvigheid en ontspanning.

Zet stevig Dronten stevig op de kaart bij de Floriade

De economie biedt ook kansen voor onze citymarketing. De Floriade is bijvoorbeeld meer dan een fleurige bloemetjes beurs gericht op land- en tuinbouw. Ook daar zijn combinaties met handel te maken. Denk aan innovatie, duurzaamheid of aan ons agrarisch onderwijs op top-niveau. Diverse Drontense ondernemers zetten dan ook al stevig in op de Floriade. Vanuit de gedachte van gebiedspromotie vragen we het college om de economische meerwaarde van Dronten extra stevig over het voetlicht te brengen in de aanloop naar, tijdens en in de periode na de wereldexpo in 2022. Denk bijvoorbeeld aan een paviljoen waar we het ‘beste van Dronten’ presenteren. Ons voorstel kreeg van een meerderheid steun.

De brug bij Roggebot niet meer op tijdens de spits

Rijden we vanuit Dronten richting Zwolle dan blijft de bereikbaarheid bij Roggebot voor de VVD een punt van zorg. De files nemen met de dag toe. Van inwoners die dagelijks voor hun werk daar rijden begrijpen we dat de brug ook vaak opengaat tijdens de spits. De VVD wil het college vragen hierover in gesprek te gaan met de provincie. De nieuwe hogere brug komt pas in 2020 in beeld. In de tussentijd willen we vragen om de beperkte openstelling op de agenda te zetten.

Het bermverstevigingsprogramma is volledig ingevoerd en het internet in het buitengebied werkt

De VVD is blij dat het bermverstevigingsprogramma volledig is uitgevoerd. Aandacht voor de veiligheid blijft nodig. Zeker gezien de toename van de verkeersintensiteit. Over het internet in het buitengebied krijgen wij veel positieve reacties van boeren en agrariërs. Mooi dat het college deze digitale handschoen nu zo heeft opgepakt

WiFi in de alledrie de winkelcentra

In het collegeprogramma staat dat WiFi in de centra wordt gerealiseerd in deze collegeperiode. Daarom stellen wij voor om een WiFi-voorziening in de winkelcentra van Swifterbant en Biddinghuizen te realiseren door WiFi-banken die op zonne-energie werken. Mooi en duurzaam! Met deze banken kunnen inwoners en bezoekers Wifi gebruiken en hun telefoon opladen. Bij de andere gemeenten waar ze wat langer al staan, zijn jongeren hierover erg enthousiast.

Voor de realisatie van WiFi in het centrum van de kern Dronten vragen we het college een gelijk bedrag te reserveren voor de verdere ontwikkeling van Wifi. Een meerderheid stemde in met dit voorstel voor Swifterbant, Biddinghuizen en Swifterbant.

Sterkere acquisitie nodig voor de groeiende economie

Om onze aantrekkelijke gemeente voor ondernemers kracht bij te zetten, pleiten we ervoor om de acquisitie verder te ontwikkelen. Bij de behandeling van de sociaal economische visie in juli komen we hier op terug. De sociaal economische visie is wat ons betreft een belangrijk uitgangspunt voor de groeiende economie in Dronten.

De VVD gelooft in de kracht van Dronten. Wij zien Dronten als het centrum tussen de metropoolregio Amsterdam en de regio Zwolle.

Blijvend innoveren op het sociaal domein

Het sociaal domein hebben we in Dronten goed voor elkaar. Onze motie over het privacy-convenant, die door de hele raad werd gesteund, is op een degelijke wijze uitgevoerd en de Dronter Koers pakt goed uit voor de zorg van inwoners. Nu wordt het tijd ons niet alleen af te vragen wat wij ‘moeten’, maar ook wat wij ‘willen’. Zeker als we kijken naar bepaalde doelgroepen. Zoals bijvoorbeeld de dementie-zorg in Dronten. De VVD vindt het belangrijk dat onze gemeente in beweging blijft en het beleid binnen het sociaal domein blijft innoveren.

Kunst en cultuur geven vorm aan ons gezamenlijke verleden
Ze verwoorden en verbeelden onze normen en waarden. Mooie ontwikkelingen als het Mechanisch Erfgoed Centrum, het herstellen van de kunstige deuren van Pierre van Soest zijn daar voorbeelden van. De herdenking van 100 jaar Zuiderzeewet in 2018 biedt de mogelijkheid om ‘ ons’ verhaal over het cultureel erfgoed van Flevoland en Dronten door te geven in het onderwijs.

Afspraken collegeprogramma onderwijs volledig uitgevoerd
Voor het onderwijs is inmiddels een eerste aanzet gegeven om te komen tot een breed gedragen visie op onderwijs, die uit zou kunnen monden in afspraken in de vorm van een lokale educatieve agenda. Dat er in de kadernota weinig nieuw beleid voorligt is omdat het college het collegeprogramma min of meer volledig heeft uitgevoerd, waarvoor onze nadrukkelijke complimenten – een knap staaltje bestuur!

Duurzaamheid
Ook Duurzaamheid staat op de agenda van het college. Onder meer door het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen met zonnecollectoren. Wij zien de vervolgstappen ook richting de scholen met vertrouwen tegemoet. De VVD ziet hier kansen voor tijdens verandermomenten. Het is belangrijk om duurzame ontwikkelingen te bundelen. Ook met het oog op de exploitatiekosten.

Onderzoek verduurzaming buitensportverenigingen
De VVD is benieuwd naar de kansen voor verduurzaming van de buitensportverenigingen. Daarom zijn wij mede-indiener van de motie die naar een onderzoek vraagt.

Heldere communicatie en klare taal
Vanuit onze achterban bereiken ons regelmatig signalen over de manier waarop de gemeente communiceert. Heldere communicatie en klare taal richting onze inwoners en ondernemers vraagt continu aandacht. Zodat inwoners en bedrijven weten waar ze aan toe zijn en de organisatie ook nog eens minder vragen krijgt.

Kijken we naar 2018 en op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen zien wij een mooie toekomst voor Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. En dat komt omdat Dronten de mooiste gemeente is in het gaafste land. En daar is de VVD trots op!