Begroting laat gezonde financiële huishouding zien

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag werd de gemeenteraad gevraagd om de programmabegroting 2018 vast te stellen. Het meerjarig financieel perspectief voor Dronten is goed te noemen, zeker in vergelijking met andere gemeenten. Dronten kent een gezonde financiële huishouding. Waardering is er voor het college en speciaal voor onze VVD-wethouder van financiën. Aan het eind van de raadsvergadering keurde de hele raad deze laatste begroting in deze raadsperiode goed.

Duidelijke keuzes in lijn met coalitieakkoord
Er worden in de begroting duidelijke keuzes gemaakt. Deze zijn in lijn met het coalitieakkoord 2014-2018. Thema’s die centraal staan zijn: ondernemerschap, niet meer dan trendmatige groei van lokale belastingen, gematigde lastendruk, vrijheid voor het individu en verantwoordelijkheid nemen. Deze uitgangspunten sluiten aan bij waar de VVD Dronten voor staat.

Collegeprogramma grotendeels uitgevoerd
De VVD is ook blij dat het collegeprogramma grotendeels is uitgevoerd. Er is veel bereikt. Bijvoorbeeld: de bermverstevigingen in het buitengebied, een breed gedragen sociaal economische visie, internet in het buitengebied, vernieuwing van Plein de Rede, samenwerkingsafspraken voor onze privacy in de zorg en nog veel meer.

Knappe prestatie nieuwe zorgtaken

Wat de VVD betreft heeft dit college een knappe prestatie geleverd. Zeker als je kijkt naar de enorme extra taak die de gemeente in 2015 heeft gekregen op het gebied van jeugd, participatie en zorg. Onze ‘Dronter Koers’ aanpak voor deze zorgtaken pakt goed uit. De hulp is toegankelijk, kleinschalig, dicht bij de burger georganiseerd en gemakkelijk te herkennen. Landelijk zijn we op meerdere onderdelen zelfs koploper. Daar is de VVD trots op.

De evaluatie laat na twee jaar zien dat we erg goed gepresteerd hebben. De inzet op preventie waar mogelijk werkt. De afhankelijkheid van de rijksbudgetten voor deze zorgtaken blijft de komende jaren wel een punt van zorg.

Om een beeld te geven: meer dan de helft van de gemeentelijke begroting bestaat de komende jaren uit budget voor het sociaal domein.

Extra alertheid voor de jeugdhulp
De Jeugdhulp vraagt, wat de VVD betreft, extra alertheid. Zowel het gebruik als de kosten stijgen boven verwachting. Deze ontwikkeling zie je bij meer gemeenten. De VVD volgt dit dan ook op de voet. Ook in de toekomst moeten we keuzes maken over de invulling en intensiteit van dienstverlening vanuit de gemeente en participatie vanuit de samenleving, om een gezonde financiële huishouding te kunnen garanderen.
Drie moties van de VVD aangenomen
De VVD heeft bij de begrotingsraad nog drie moties ingediend die allemaal met een meerderheid werden aangenomen. De eerste motie ging over de detailhandelsvisie waarbij wij als raad echt direct betrokken willen zijn om samen met winkeliers en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomstige functionaliteit van alle winkelcentra in de gemeente.
Technofonds mogelijk kansrijk voor ondernemers

De tweede motie vraagt het college om het Technofonds onder de aandacht te brengen bij ondernemers in Biddinghuizen, Swifterbant en Dronten. Dit fonds kan financiële kansen bieden aan ondernemers en heeft als doel om de Flevolandse economie te stimuleren. Meer info hierover vind je op: http://www.mkbfondsen-flevoland.nl

Begrijpelijke taal voorkomt klachten
Ook heeft de VVD in een motie het college gevraagd om in alle brieven en communicatiemiddelen in begrijpelijke taal te schrijven. Zodat inwoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Wij ontvangen signalen dat dit niet altijd even helder is. Gemeenten die al werken met begrijpelijke taal, krijgen daardoor minder klachten, bezwaarschriften en vragen.
Meer op de inhoud
Nu de politieke verhoudingen in de gemeenteraad onlangs zijn veranderd, is het goed om te zien dat er wordt samengewerkt in het belang van inwoners en ondernemers in de gemeente. Natuurlijk zijn er aardig wat zaken waarover je het met elkaar niet eens bent. Dat is logisch. Gelukkig is er wel de wil om te zoeken naar oplossingen. De nieuwe situatie met een andere coalitie zorgt voor een andere manier van politiek bedrijven. Meer op de inhoud. Met elkaar in gesprek. Over waar het echt om gaat.

Kortom, de VVD kijkt terug op een bijzondere laatste begrotingsraad met goede politieke dialogen. De inhoud is in Dronten gelukkig nog steeds belangrijk!