VVD draagt mantelzorger warm hart toe

Vandaag is de dag van de Mantelzorg. Daarbij denk je al snel aan al die buren, vrienden en familieleden die zorgen voor iemand die zorg nodig heeft. Mensen die zich jaar in, jaar uit inzetten voor chronisch zieken en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
VVD Dronten waardeert de bijdrage die mantelzorgers leveren aan onze samenleving en waardeert de ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. De VVD vindt dat we aandacht moeten hebben voor de mantelzorgers en hen ondersteunen wanneer dat nodig is. Mantelzorgers kunnen immers makkelijk overbelast raken.

Mantelzorgers vervullen een belangrijke zorgtaak voor hun naasten. Dit is een zware taak die veel tijd energie kost. Om als mantelzorger deze hulp en zorg voor hun naasten te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk dat zij de ruimte te krijgen om af en toe even op adem te kunnen komen. De mogelijkheid om de zorg soms even volledig over te kunnen dragen, is voor de mantelzorger daarom van groot belang.
Deze vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd, houdt in dat de mantelzorger de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Op deze manier wordt de mantelzorger ontlast in zijn taken en kan hij zijn belangrijke maar intensieve rol als mantelzorger blijven vervullen.

Op initiatief van de ChristenUnie diende de VVD mede een motie in voor onderzoek naar de daadwerkelijke behoeften aan respijtzorg en om te kijken hoe we de respijtzorg voor mantelzorgers in de gemeente Dronten kunnen organiseren.
Op de SP na stemden alle politieke partijen in met de motie.